Pārlekt uz galveno saturu

Lauksaimniecības virziena studiju dokumenti un veidlapas

Šajā sadaļā ievietoti lauksaimniecības virziena studiju programmu izmantojamie dokumenti: dažādu studiju darbu noformēšanas noteikumi, noslēguma darba uzdevuma veidlapa, iesniegums studiju kursu/prakses pielīdzināšanai, individuālais plāns, akadēmiskās atzīšanas nodomu protokols (vajadzīgs, dodoties ERASMUS+ apmaiņas programmā) un daži studiju materiāli.

Iesniegumi valsts finansētai stipendijai atrodami šeit (izvēlēties atbilstošo iesniegumu). 


Profesionālā bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecība" dokumenti un veidlapas

Kvalifikācija "Agronoms" (specializācija laukkopībā) - speciālists, kurš plāno un vada labību, eļļas un šķiedraugu, kartupeļu un zālaugu produkcijas ražošanu pārtikai, lopbarībai un enerģijai, pielietojot precīzās lauksaimniecības metodes, nodrošina augsnes auglības uzturēšanu un augu aizsardzību, vada sēšanas un stādīšanas darbus, sējumu un stādījumu kopšanu, ražas novākšanu, uzglabāšanu un pārdošanu. Spēj iekārtot saimniecībā demonstrējošus izmēģinājumus. Var strādāt ar agronomiju saistītos ražošanas un pakalpojumu uzņēmumos; valsts pārvaldes, izglītības, konsultatīvajās un zinātniskajās institūcijās.

Studiju programmas plāns "Agronoms ar specializāciju laukkopībā"pilna laika studijās un nepilna laika studijās

Specializācijas virziena vadītāja: prof. Gunita Bimšteine

Kvalifikācija "Agronoms" (specializācija dārzkopībā) - speciālists dārzkopības nozarē, kurš plāno un vada augļkopības, dārzeņkopības un puķkopības produkcijas ražošanu, pielietojot jaunākās lauksaimnieciskās ražošanas metodes, nodrošina augsnes auglības uzturēšanu un augu aizsardzību. Specializācija iespējama arī apstādījumu veidošanā, segto platību tehnoloģijās, biškopībā, stādu audzēšanā, mazāk izplatīto dārzaugu audzēšanā. Spēj iekārtot saimniecībā demonstrējošus izmēģinājumus. Var strādāt ar agronomiju saistītos ražošanas un pakalpojumu uzņēmumos; valsts pārvaldes, izglītības, konsultatīvajās un zinātniskajās institūcijās.

Studiju programmas plāns "Agronoms ar specializāciju dārzkopībā"pilna laika studijās un nepilna laika studijās

Specializācijas virziena vadītāja: Irina Sivicka

Kvalifikācija "Ciltslietu zootehniķis" - speciālists, kurš ir kompetents plānot un vadīt lopkopības produkcijas ieguvi un realizāciju, kā arī ciltsdarbu lopkopības uzņēmumā. Organizē lauksaimniecības dzīvnieku un putnu audzēšanu un ēdināšanu labturības prasībām atbilstošos apstākļos. Spēj iekārtot saimniecībā demonstrējošus izmēģinājumus. Var strādāt ar lopkopību saistītos ražošanas un pakalpojumu uzņēmumos, valsts pārvaldes, izglītības, konsultatīvajās un zinātniskajās institūcijās.

Studiju programmas plāns "Ciltslietu zootehniķis"pilna laika studijās un nepilna laika studijās

Specializācijas virziena vadītāja: vieslektore Lāsma Cielava

Kvalifikācija "Lauksaimnieciskās ražošanas vadītājs" - speciālists, kurš apguvis lauksaimniecības uzņēmējdarbību un vadību, pārzina laukaugu, dārzaugu, zālaugu un lopkopības produkcijas ražošanu, pārstrādes tehnoloģijas, prot plānot saražotās produkcijas realizāciju, sagatavot un realizēt ar lauksaimniecisko darbību saistītus projektus un veikt uzņēmuma saimnieciskās darbības analīzi. Var vadīt arī daudznozaru lauksaimniecības uzņēmumu, strādāt ar lauksaimniecību saistītos ražošanas un pakalpojumu uzņēmumos, kā arī valsts pārvaldes institūcijās.

Studiju programmas plāns "Lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs"pilna laika studijās un nepilna laika studijās

Specializācijas virziena vadītāja: Madara Misule

Studiju programmas direktore
Mg.agr. Madara Misule
Adrese: Lielā iela 2, Jelgava, 234. telpa
Tālrunis: 63005679
E-pasts: madara.misule@lbtu.lv


Akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmas "Lauksaimniecība" dokumenti un veidlapas

Studiju programmas plāns specializācijā "Laukkopība" 

Studiju programmas plāns specializācijā "Dārzkopība"

Studiju programmas plāns specializācijā "Lopkopība"

Programmā studējošie iegūst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EQF) 7. līmenim atbilstošas zināšanas, prasmes un kompetences. 2011. gadā LBTU ir saņēmusi "Diploma Supplement Label", kas apliecina, ka LBTU diplomi atbilst Eiropas vienotās augstākās izglītības telpas veidošanas prasībām, kā arī pielikumos ietvertā informācija būs saprotama citām Eiropas augstskolām.

Absolventi ir ieguvuši padziļinātas zināšanas lauksaimniecības bioloģijā, lauksaimniecības ekonomikā un specializācijas virziena kursos, orientējas jaunākajos zinātniskajos sasniegumos lauksaimniecības zinātnē. Ir apguvuši zinātnes metodoloģiju.
Absolventi prot strādāt ar zinātnisko literatūru un sagatavot zinātniska rakstura publikācijas, orientējas zinātniskā darba metodēs un prot tās atbilstoši pielietot. Ir ieguvuši pedagoģiskā un konsultatīvā darba prasmes, spēj publiski diskutēt un strādāt komandā. Absolventi prot izmantot teorētiskās zināšanas ražošanas tehnoloģiju izvērtēšanā un izvēlē.

Spēj integrēt dažādu zināšanu jomas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā. Spēj patstāvīgi formulēt un analizēt zinātniskās problēmas un veikt zinātniskos pētījumus. Ir kompetenti analizēt situāciju saistībā ar lauksaimniecisko ražošanu vai valsts pārvaldi, un pieņemt lēmumus par stratēģijas izstrādi un nepieciešamo pasākumu veikšanu.

Studiju programmas direktore
Prof., Dr. agr. Gunita Bimšteine 
Adrese: Lielā iela 2, 128. kabinets vai Strazdu ielā 1, 2. stāvs
Tālrunis: 63005634, 63021985
E-pasts: gunita.bimsteine@lbtu.lv